ENGLISH
MENÜ
 

 

 

 

TİCARET HUKUKU, TİCARİ SÖZLEŞMELER VE DAVA YÖNETİMİ

Ulusal ve uluslararası ticaret şirketlerinin kuruluş aşamalarının takibi, ana sözleşmelerinin hazırlanması, birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması, gizlilik sözleşmelerinin akdedilmesi, şirketlerin borç, alacak, hukuki ihtilaf ve işletmeyle ilgili her türlü raporlanmasının hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Ticari işleyiş çerçevesinde yapılan her türlü girişim, tedarik, kredi, ortaklık alanlarındaki sözleşmelerin periyodik olarak incelenmesi hizmetlerinin verilmesi hususlarında çalışmalar yapmaktayız.
Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı müvekkillere ticari sözleşmelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat çerçevesinde şirket politikalarına ve hedeflerine uygun şekilde gerçekleşmesi konusunda danışmanlık verilmesi ortak girişim, iyi niyet, yatırım, franchising, distribütörlük, leasing, akreditif, sigorta sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması, sözleşme ihtilaflarından doğan davalar dâhil olmak üzere ve her türlü ticari davada akademik desteğimizle birlikte müvekkillerimizin sorunlarına en kısa ve etkili yoldan çözümler üretiyoruz.
 

 

 

 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşması olup, yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir.
Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı ile sulh amacıyla görüşmeler yapılması, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır. Ayrıca toplu dosyalar için, yasal takip süreçleri öncesinde çağrı merkezimiz aracılığıyla borçların takibi, entegre sistem kurulumu ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma görüşmelerine katılınması ve idare mahkemesinde dava yoluna başvurulması, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması, yabancı ve yerel şirketlerin kuruluş aşamalarında kamu makamları nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında müvekkillerimize danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.
Gerçek ve tüzel kişilerin maruz kaldığı Vergi Hukuku konusuna giren sorunların güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerimize uzman ekibimizle hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

 

 

 

 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözümünü, hukuki araçların kullanımının sağlaması yolu ile gerçekleştirmektir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
• Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
• Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
• Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)
• İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
• İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
• İş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ve kontrollerin sağlanmasına yönelik hizmetin verilmesi
• İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai davaların takibi

 

 

 

 

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası arena da olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz:
• Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
• Uyarlama davalarının takibi
• Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler
• Finansal kiralama sözleşmeleri
• Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi
• Alım, satım sözleşmeleri 
• Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi
• Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
• Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi.
 

 

 

 

BANKACILIK HUKUKU

Bankacılık Hukuku, bankaların kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlenmesini ve sona ermesini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır.
Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere Bankalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yapmış oldukları tasarruflar, kredi sözleşmeleri ve mevcut sözleşmelerinin denetimi, leasing ve faktöring sözleşmeleri, ipotek ve teminatlı işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu uygulamaları ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi gibi konularda yerel ve uluslararası düzeyde hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Bankaların özellikle internet ve mobil uygulamalarıyla verdikleri hizmetler kapsamında müşteri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili mevzuat desteğinin sağlanması, kredi kartı, internet ve telefon bankacılığı kapsamında dolandırıcılık ve sahtecilik işlemlerine karşı hukuki önlemlerin değerlendirilmesi hizmetleri sunulmaktadır.
 

 

 

 

SİGORTA HUKUKU

Günümüzde sigortacılık sektörünün hızla gelişmesi sonucunda sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki sorunlar da artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bu durumun sigorta kapsamı dâhilinde olup olmadığı, kusur durumu ve sözleşmeye etkisi, ödeme yapılması halinde üçüncü kişilere rücu edilmesi konularında hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.
Sigorta Hukuku alanında uzman ekibimiz, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalılara ve diğer poliçe lehtarlarına hukuki destek sağlayarak her türlü ihtilafın çözümü için dava süreçlerinin takibini sağlamakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

 

 

 

CEZA HUKUKU

Ceza yargılamasında, iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan vardır, fakat henüz mahkûmiyet ve mahkûm, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. Bu durum temel hukuk doktrinlerinden olan “suçsuzluk karinesi” gereği ortaya çıkmıştır. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.
Ekşioğlu Hukuk Bürosu’nun kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği ceza hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Alanında tecrübeye sahip avukatlarımız soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, sürecin her aşamasını büyük bir titizlik ve itina ile takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz ceza hukukunun her alanında çalışmalarını etkin bir biçimde yürütmekte olup, çalışma anlayışı, müvekkillere yaklaşımı ve tecrübesi ile adından yıllardır başarıyla söz ettirmektedir.

Bu çerçevede; Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız akademisyenlerin de içinde bulunduğu hukukçu kadrosu ile hukukun evrensel ilke ve esaslarını önder kabul ederek, ceza hukuku alanında uzmanlaşarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikâyet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Ekibimizin bu alanda yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı yüzlerce hukuki sorunu başarıyla ele alması, bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı, hızlı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.
 

 

 

 

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleyen basın sektöründe münferit medya acente ve gruplarına; müzik ve prodüksiyon şirketlerine hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunulmaktadır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• Lisans, kullanım, eser, işletme sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve ekdedilmesi
• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5187 sayılı Basın Kanunu çerçevesinde korunan her türlü eyleme karşı yapılabilecek başvurlar
• İçerik kaldırma
• Medya şirketi kuruluşu
• Şirketlerin yürürlükte olan yasalarla uyumunun sürdürülmesi
• Yazılı ve görsel basında çıkan yayınlar ve oluşabilecek maddi-manevi zararların tazmini

 

 

 

 

BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU

Bilişim sektöründeki sürekli gelişim, beraberinde yeni ürün ve hizmet kullanım olanakları getirilmesine karşın müvekkillerimiz için karmaşık hukuki ve ticari riskler de ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda alanında uzman ekibimizle bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla müvekkillerimize bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda hizmet sağlanmaktadır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• İnternet hukuku
• Bulut (cloud) hizmetleri ve dış kaynak kullanımı (outsourcing)
• Dijital ve sosyal medya
• Alan adları
• Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması
• Çalışanların kişisel verilerinin korunması
• 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması hakkında kanun çerçevesinde uyumluluğun sağlanması
• E-bildirim
• E-imza
• Birleşme ve devralma işlemleri
• İlgili sözleşme incelemeleri
• İlgili idari davalar ve özel hukuk davaları

 

 

 

 

ENERJİ HUKUKU

Enerji piyasasının gerekleri, enerjiye duyulan ihtiyaç nedeniyle oluşan talep ve bu talebi karşılamak üzere yapılan yatırımlarla ilgili gerekli dosyaların hazırlanması, kurumlara başvuruların yapılması kapsamında gerek kamu kurumlarıyla gerekse gerçek ve tüzel kişilerle olan sözleşmelerin değerlendirilmesinin yanında;

• EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri,
• Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar,
• Türbin vb. enerji ekipmanlarına ilişkin alım-satım sözleşmeleri,
• Elektrik ticaretine ilişkin yapılan sözleşmeler,
• Enerji projelerinin finansmanı,
• Yenilenebilir enerji üretimi ve ticaretine ilişkin sözleşme ve anlaşmazlıklar,
• Enerji verimliliği konusundaki sözleşmeler,
• Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıklar,
• Enerji piyasasındaki uluslararası uyuşmazlıklar,

Konularında danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

 

 

 

 

TÜKETİCİ HUKUKU

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak tüketici haklarının korunması, Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine müracaat, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz ve kararların takibi aşamalarında müvekkillerimize her türlü hukuki desteği alanında uzman kadromuzla sağlıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Alanında deneyimli avukatlarımız, yabancı markaların patent ve endüstriyel tasarımlarının Türkiye’deki tescil işlemleri, buna ek olarak Türk mallarının patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerdeki tescil işlemleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm işlemlerde en iyi şekilde hizmet sunmaktadır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• Fikri ve sınai haklar konusunda haksız rekabet ihtilaflarının çözümü
• Telif hakları
• Ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi
• Şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri sırasında fikri mülkiyet hakları hususunda danışmanlık verilmesi
• Ticari markaların, patent ve endüstriyel tasarımlarının tescil safhalarının gerçekleştirilmesi
• Fikri ve sınai haklar hususunda mahkemeye başvurmadan önce uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması

 

 

 

 

BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak, evlilik öncesi sözleşmelerin düzenlenmesi, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, çekişmeli boşanma davalarının takibi, mal paylaşımı, velayet ve kişisel ilişki tahsisi davaları ile nafaka ve nafakanın uyarlanması davalarını takip etmekte ve müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Ayrıca yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararları ile yine uluslararası nafaka, velayet, evlat edinme konularının takibi ile kararların derhal infazı için etkin bir danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOR HUKUKU

Spor hukuku, ülkemizde önemini artırmakta ve yasal düzenlemelerin git gide çoğalmakta olduğu, oldukça dinamik ve gelişen bir alan olup, Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır sektörün önde gelen isimlerine vekillik etmekte ve müvekkillerimize her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.

Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerin başında şunlar gelmektedir:

• 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü ve müvekkillerimizin temsili
• Disiplin Kurullarına karşı başvurular
• Yazılı ve görsel medya araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kişilik hakkı saldırılarının engellenmesi ve kaldırılması
• Spor kulüplerine ait hukuki işlemlerin yürütülmesi

 

 

 

 

TAŞIMACILIK HUKUKU

Alanında geniş bir deneyime sahip olan ekibimiz, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere Taşımacılık Hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• Uluslararası Taşımacılık
• Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz taşımacılığı
• Kara yoluyla uluslararası mal taşıma sözleşmesi konvansiyonu
• Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlar ve sözleşmeye dayanan ihtilaflar
• Ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zararlar ile gecikmeden kaynaklanan muayyen sonuçları
• Taşımadan kaynaklanan cezai sorumluluk

 

 

 

 

 

 

TAHKİM VE ARABULUCULUK

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en doğru şekilde yanıt vermek adına gerek ulusal gerekse uluslarası anlaşmazlıklarda stratejik hukuki çözümler sunmaktayız.

Bu anlamda:

• Tarafların ihtilaflarında çözüm yolu olarak tahkim anlaşmasının yapılması
• Tahkim yoluna başvurulması halinde müvekkilimizin temsili, tahkim kararlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tanınması ve infazı için gerekli işlemlerin yürütülmesi
• Tahkim aşamasında gerekli tedbirlerin talep edilmesi
• Arabuluculuk yoluyla ihtilafların çözümü ile sulh görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık ve dava hizmetinin verilmesi

 

 

 

 

BİRLEŞME DEVRALMA HUKUKU

Şirketler Hukuku alanında deneyimli büromuz, birleşmeler, devralmalar, bölünmeler, ortak girişimler ve bunlara dair her nevi anlaşmaların tanzimi hususunda yoğun ve etkili danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine ve yurtdışından Türkiye’ye yatırım yapan girişimcilere hukuki danışmanlık desteği sunmaktadır.