english
YAYINLAR & HABERLER

Karşılıksız Çek Suçunda İnfazlar Durduruldu

25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.03.2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de 26.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu Kanunun 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen, 24/3/2020 tarihine kadar işlenen “Çekin Karşılıksız Çıkmasına Sebebiyet Verme Suçu”ndan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulmuştur.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; Yargıtay Kararları ışığında bu suç, neticesi harekete bitişik bir suç olup işlendiği kabul edilen tarih, banka tarafından “karşılıksızdır” işleminin usulüne uygun yapıldığı andır (T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas: 2018/6510 Karar: 2018/11325 ve 05.11.2018). Bu kapsamda 24.03.2020 tarihinden önce işlenmiş olup da halen infaz edilen ya da bu tarihe kadar işlenmiş olup da halen infaz aşamasına gelmemiş suçlar bu maddenin yürürlüğe girmesi ile birlikte kapsam girecektir.

5941 sayılı Çek Kanunu ile kambiyo senedi olan çeki; ceza hukuku kapsamında koruma düşüncesi, çekin özel niteliği ve ticari hayatın akışındaki önemli yerinden kaynaklanmaktadır. Çekin görüldüğünde ödenecek bir kambiyo senedi olduğu gerçeğinin uygulamada fazlasıyla esnetilerek; kredi sağlamak, teminat vermek, vadeli çek vermek sureti ile elde bulunan nakit değeri kullanabilme imkanı yaratmak ve benzeri amaçlara özgülemek çekin fonksiyonlarını ve ticari hayatın sürdürülebilirliğine katkısını genişletmiştir. Bu açıdan ilgili suçun işlenmesi ile neticenin yalnızca meşru hamil olan alacaklı aleyhine doğduğunu kabul etmek, bir kambiyo evrakı olan çeki ceza hukuku kalkanı ile koruma gayesiyle çelişmektedir.

Öyle ki, söz konusu suçun infaz aşamasında olduğu durumda, Kanun Koyucu “5’inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur.” ifadelerine yer vermek suretiyle fail tarafından verilen herhangi bir taahhüt ya da ödeme planı olmaksızın re’sen infazın durdurulacağını belirtmiş, sonrasında cereyan edecek olayları yükümlülüğe bağlamıştır. Buna göre;

1- Öncelikle hükümlü; tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, çek bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10’unu alacaklıya ödemek zorundadır. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde bu ödemenin yapılmaması halinde ise alacaklının şikayeti üzerine mahkemece infazın devamına karar verilecektir.
2- Bakiye kısım olan 9/10 için ise kanun koyucu tarafından ikişer ay aralıklarla on beş eşit taksitte (otuz ay) borçlu tarafından ödenmesi durumunda ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarının ortadan kaldırılacağına ilişkin bir hüküm kabul edilmiştir. Yine bu taksitlerin ödenmesi sırasında, hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ödemez ise bu taksitin sürenin sonuna bir taksit olarak ekleneceği ancak ikinci kez bu durumun yaşanması halinde yine alacaklının şikayeti üzerine mahkemece infazın kaldığı yerden devam edeceği öngörülmüştür.

Aynı zamanda maddenin devamında hükmün infazının işlemesinin durması ile ceza zamanaşımının işlemeyeceği ve infazı durdurulan hükümlü hakkında mahkemece 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3 maddesi gereğince adli kontrol tedbirine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Yine bu madde kapsamında verilecek olan kararlar ise itiraz kanun yoluna tabi olup bu itiraz İcra ve İflas Kanunu’nun 353/1. maddesinde düzenlenen usule göre incelenecektir.

x Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. eksioglu.av.tr' yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.