english
YAYINLAR & HABERLER

COVID-19 Salgını Nedeniyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Düzenlenen Sürelerin Çoğu Durdu

Bilindiği üzere, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 olarak nitelendirilen koronavirüs vakaları görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona virüsü pandemi olarak ilan edilmiş ve küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyesine çıkartılmıştır. Vakaların artması ve küresel riskin büyümesi üzerine Ulusal önlemler de alınmaya başlamıştır. Bu önlemler kapsamında, yargı alanındaki hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla,7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ilişkin birtakım değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.

26.03.2020 tarihli 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgili kanun ile yapılan geçici değişiklik kapsamında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen sürelerin 13.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durmasına karar verilmiştir.Bu süreler, durma süresinin sona erdiği gün olan 30.04.2020 tarihini takip eden günden itibaren işlemeye devam edecektir. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılmaktadır.

Bu kapsamda, durma süresinin başlangıç tarihi olan 13.03.2020 tarihi itibariyle, bitimine 15 gün veya daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erme tarihi olan 30.04.2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile uzamış sayılarak, bu tür sürelerin son gününün 15.05.2020 olacağı kabul edilmiştir.

Ancak ilgili kanuni düzenleme ile birtakım süreler kapsam dışında tutulmuştur. Bunlar;

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin sürelerdir.

Kanuni düzenleme ile kapsam dışı bırakılan önemli düzenlemelerden biri, 6100 sayılı Kanunda madde 389 ile 399 maddeleri arasında düzenlenen geçici hukuki korumalardan biri olan ihtiyati tedbirdir.

Bilindiği üzere, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, mahkemeden uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep edilebilir.

İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, teminat yatırılmasıdır. Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir talebinin uygun görülmesi halinde, verilen süre içerisinde haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler, yapılan düzenlemenin dışında tutulduğundan, teminat yatırılmasına yönelik verilen süre durmayacaktır. Bu kapsamda tarafların gerekli usuli işlemleri, verilen süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397.maddesine göre, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak zorundadır.İlgili davanın açılmaması halinde tedbir kendiliğinden kalkacaktır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397.maddesinde düzenlenen iki haftalık süre içerisinde uyuşmazlık konusu hakkında dava açılması, ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlerden biridir. Bu nedenle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397.maddesinde öngörülen iki haftalık dava açma süresi, ilgili kanuni düzenleme ile kapsam dışında tutulmuştur. Bu doğrultuda, ihtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmiş ise, hak kaybına neden olmamak adına, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397.maddesinde belirtilen iki haftalık süre içerisinde dava açılmalıdır.

Ayrıca ilgili kanuni düzenleme ile korona virüs salgının devam etmesi halinde, Cumhurbaşkanı tarafından, durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatılabileceği ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltılabileceği ifade edilmiştir.

Temennimiz, salgından etkilenen herkesin bir an evvel sağlıklarına ve önceki hayat standartların kavuşması olmakla birlikte, yaşanan korona virüs salgının devamı halinde, durma süresinin atı ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatılabileceği anlaşılmaktadır.
x Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. eksioglu.av.tr' yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.